Witamy w naszym sklepie z materacami! Sprzedajemy tanie i zdrowe i wygodne materace materace Hilding oraz materace Koło, oferujemy promocje i najniższe ceny! Nasze atuty to dostawa gratis oraz szybka wysyłka. Ten sklep korzysta z technologii plików cookies zapisywanych na dysku odwiedzających w celu zapisywania ustawień użytkowników, obsługi sprzedaży oraz optymalizacji działania serwisu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://centrumsnu.sklep.pl

 

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

-   Regulamin - Regulamin sklepu internetowego „CENTRUMSNU”,

- Sklep – sklep internetowy „CENTRUMSNU” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://centrumsnu.sklep.pl

-  Sprzedawca – P.P.H.U. OSKAR Marek Fura, REGON: 690292028, NIP: 813-001-88-89 z siedzibą 35-506 Rzeszów ul. Krakowska 34

-  Klient, Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z oferty i dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego „CENTRUMSNU”,

-  Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego „CENTRUMSNU” czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

- Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego „CENTRUMSNU”,

- Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego „CENTRUMSNU” umożliwiający dokonanie zamówienia produktu w Sklepie internetowym „CENTRUMSNU”,

- Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego przy użyciu Formularza zamówienia,

- Informacja zwrotna – informacja dotycząca szczegółowych warunków realizacji zamówienia, informująca Klienta w szczególności o: wybranym przez niego przedmiocie zamówienia, wybranym przez Klienta sposobie płatności, łącznej kwocie do zapłaty (cena produktu, koszt dostawy), warunkach i terminie realizacji dostawy, możliwości i zasadach odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin Sklepu określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „CENTRUMSNU”, sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość:

- umożliwia Klientom nabywanie produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

- udziela informacji o produktach dostępnych w ofercie sklepu.

3. Sklep internetowy „CENTRUMSNU”, dostępny pod adresem https://centrumsnu.sklep.pl prowadzony jest przez Marka Furę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. OSKAR Marek Fura, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres siedziby oraz miejsca wykonywania działalności: 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 34, REGON: 690292028, NIP: 813-001-88-89, adres poczty elektronicznej biuro@centrumsnu.com.pl, numer telefonu: 17 8547238, nr faxu: 17 8547 238, nr rachunku bankowego: 10114020040000350274157828.

4. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodną z prezentowaną ofertą na stronie https://centrumsnu.sklep.pl na podstawie postanowień Regulaminu i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Postanowienia Regulaminu Sklepu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Korzystanie z usług Sklepu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta Sklepu następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej,

c) posiadanie na urządzeniu określonym w punkcie „a)” zainstalowanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer  w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 40 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej, Safari w wersji 5.1 i wyższej, Opera w wersji 27 i wyższej, iOS w wersji 6.1 i wyższej, Android w wersji 2,3 lub 4 i wyższej.

d) dysponowanie ekranem połączonym z urządzeniem określonym w punkcie „a)”, 

e) dysponowaniem włączoną w przeglądarce internetowej możliwością obsługi JavaScript oraz cookies,

7. Zawartość witryny sklepu internetowego „CENTRUMSNU” pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą i Klientem wymaga uprzedniego złożenia Zamówienia. Zamówienia Klient może składać przy użyciu Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

2. Zamówienia można składać każdego dnia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://centrumsnu.sklep.pl.

3. Zamówienie zostaje złożone po uzupełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia, a następnie jego zatwierdzeniu i wysłaniu poprzez wybór opcji „Kupuje i płacę”.

4. Uzupełnienie Formularza zamówienia Klient dokonuje poprzez wskazanie wybranego przez siebie Produktu, sposobu płatności i zgody na jej dokonanie, wybranego sposobu dostawy, formy rachunku (faktura VAT, paragon), danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia i jego dostawy.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia oraz przesyła Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres mailowy Informację zwrotną dotyczącą szczegółowych warunków realizacji zamówienia, informując Klienta w szczególności o: wybranym przez Klienta przedmiocie zamówienia, wybranym przez Klienta sposobie płatności, łącznej kwocie do zapłaty (cena produktu, koszt dostawy) i obowiązku zapłaty oraz jego terminie, warunkach i terminie dostawy, możliwości i zasadach odstąpienia od umowy.

6. Potwierdzenie mailowo przez Sklep internetowy złożonego zamówienia uznaje się za chwilę zawarcia umowy sprzedaży.

7. Klient ma możliwość kontaktu z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@centrumsnu.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 8547 238 w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 i w soboty 10:00 – 14:00

8.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności w związku dokonywanymi transakcjami Sprzedaży:

-płatność przelewem na rachunek bankowy o numerze: 10 1140 2004 0000 3502 7415 7828,

-płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

9. W przypadku wyboru formy płatności przelew na rachunek bankowy Klient powinien dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

10. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)..

11. Sklep dostarcza oferowane Produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Dostawa produktów jest odpłatna dla Klienta. Koszty dostawy wskazane są na stronie internetowej Sklepu. Ostateczna cena zamawianego Produktu wraz z kosztami dostawy wynika z Formularza zamówienia i jest określana przez system informatyczny Sklepu w momencie uzupełniania Formularza zamówienia przez Klienta Sklepu przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem (złożenie zamówienia).

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy:

- dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe lub błędne,

- w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego należności za towar lub wpłacono w kwocie mniejszej od uzgodnionej w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w postaci przelew na rachunek bankowy,

- występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia.

W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

14. W przypadku błędnego podania danych w zamówieniu Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując mu na możliwość złożenia w sposób prawidłowy za pomocą Formularza zamówienia.

15. Zamówiony produkt zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.

16. Czas realizacji zamówienia standardowego wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia niestandardowego (Produkt wykonany według indywidualnych wskazań Klienta lub mało popularny) czas realizacji zamówienia wynosi do 35 dni roboczych.

17. Zamówiony towar może być dostarczany przesyłką kurierską, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od miejsca wysłania towaru oraz gabarytów zamówionego towaru. Szczegółowa informacja o dostępnych sposobach dostawy poszczególnych Produktów jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

18. Bieg terminu dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się w dniu:

- uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w sytuacji gdy w Formularzu zamówienia Klient wybrał sposób płatności przelew,

- zawarcia umowy sprzedaży, w sytuacji gdy Klient w Formularzu zamówienia wybrał sposób płatności „za pobraniem”.

19. W celu ułatwienia i przyśpieszenia dochodzenia ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu zaleca się, aby Klient będący jednocześnie Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po jego dostarczeniu i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy) spisał protokół. Klient nie będący Konsumentem powinien w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę sprawdzić stan Produktu po jego dostarczeniu i w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, ma obowiązek spisać odpowiedni protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

20. Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub Faktury VAT.

21. Faktura VAT jest wystawiana po zawarciu umowy sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 maja 2004r. faktury VAT nie muszą zawierać ani podpisu wystawcy, ani pieczątki, ani podpisu odbiorcy, dlatego po wydrukowaniu dokument ten spełnia wszelkie wymogi prawne.

21. Dowód zakupu dołączany jest to przesyłki.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej (możliwy do wykorzystania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres: P.P.H.U. OSKAR Marek Fura, 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 34 lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@centrumsnu.com.pl.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa punkcie 1 dotyczące nieponoszenia kosztów przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy nie dotyczy:

a) kosztów wynikających z faktu, że Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przewidziany przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) bezpośrednich kosztów zwrotu produktu,

c) kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy w przypadku Produktu będącego usługą, jeżeli jej wykonywanie rozpoczęło się na żądanie Konsumenta przed upływem zagwarantowanego Konsumentowi terminu do odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty ustalana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zaś są one nadmierne podstawę tego ustalenia stanowi wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (Umowa sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

- w przypadku umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

- w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z tych Produktów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, oferta Konsumenta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres: P.P.H.U. OSKAR Marek Fura, REGON: 690292028, NIP: 813-001-88-89 z siedzibą 35-506 Rzeszów ul. Krakowska 34 lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU:

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sklep odpowiada za wady Produktu (wada fizyczna, wada prawna) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sprzedaży, której Klientem nie jest Konsument przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym nie mają zastosowania z zastrzeżeniem postanowienia art. 558§2 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu: biuro@centrumsnu.com.pl, faxem na nr 17 8547 238 lub w formie pisemnej na adres: P.P.H.U. OSKAR Marek Fura, 35-506 Rzeszów ul. Krakowska 34.

6. W opisie reklamacji w celu ułatwienia jej rozpatrzenia zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, treści żądania reklamacyjnego (czego Klient w ramach reklamacji domaga się od Sprzedawcy).

7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta wymagane jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez Sprzedawcę adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo niemożliwe, Klient powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.

8. W ramach zagwarantowanych uprawnień Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

9. Sprzedawca zobowiązuje się rozpoznać reklamację z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania reklamacji za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

10. Koszty wymiany lub naprawy Produktu dokonywanej w ramach rękojmi ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia Produktu. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego jego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W sytuacji niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt Sprzedawcy.

11. Sprzedawca może jednak odmówić demontażu i ponownego zamontowania Produktu, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

12. Klient będący jednocześnie Konsumentem może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Produktu, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

13. Produkty dostępne w Sklepie nie są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sprzedawcy. Nie wyłącza to uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1.       Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient Sklepu może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 2.       Dane osobowe Klientów umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane Klientów Sklepu są chronione przed zniszczeniem, ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą.
 3.       Klient Sklepu w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również może żądać ich usunięcia z bazy danych.
 4.       Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla strony obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 5.       Sklep wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji, które są związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów.
 6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w razie zaistnienia ważnych przyczyn w szczególności w sytuacji zmiany  przepisów  prawa, a także  zmiany sposobów  płatności  i  dostaw w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7.       O zamiarze zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronie Sklepu co najmniej na 14 dni przed przewidywaną zmianą Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji, które przed wprowadzeniem zmian znajdują się w trakcie realizacji.
 8.       Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 9.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w przypadku nierozstrzygnięcia ich na drodze polubownej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10.    Klient będący Konsumentem ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń i rozpatrywania reklamacji przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem ma również prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, a także może zwrócić się o uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej do właściwych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.
 11.    W celu ochrony swoich praw Klient będący Konsumentem ma również prawo do zapoznawania się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 12.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku nierozstrzygnięcia ich na drodze polubownej rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Klauzula informacyjna RODO

1.       Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Marek Fura, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@centrumsnu.com.pl lub telefonując pod numer: 17 87 00 101

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres do 21 od dnia rozwiązania Umowy.
 5. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją Twoich zamówień: pracownikom sklepu oraz firmie kurierskiej jeśli będzie niezbędna aby dostarczyć towar pod wskazany przez Ciebie adres. Przekaz i przetwarzanie danych do firm kurierskich odbywa się poprzez udostępnione przez nie systemy zamawiania usług transportowych. Dane przesyłane są poprzez formularze on-line za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załącznik nr 1:  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego Produktu (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


icon-1
Darmowa
dostawa

Oferujemy darmowa dostawę na terenie całej Polski

icon-2
Wieloletnie
doświadczenie

Dbamy o zdrowy sen naszych klientów od 1993 roku

icon-3
Gwarancja
na produkty

Długa gwarancja na produkty to świadectwo jakości

icon-4
Atrakcyjne
ceny

Dbamy o to, aby nasze ceny były zawsze atrakcyjne

icon-5
Najlepszy
asortyment

Od zawsze proponujemy klientom najlepsze rozwiązania

icon-6
Bezpłatne
konsultacje

Jesteśmy do Twojej dyspozycji telefonicznie i w salonach

Potrzebujesz pomocy lub rady?

Zadzwoń pod 791 724 699, napisz na admin@centrumsnu.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.